วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง)
                  เมื่อวันทีี่ี  31 สิงหาคม 2558  สพฐ.นำคณะมาติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์แนะแนว สพป.พช.1 ณ โรงเรียนบ้านยาวี - ห้วยโป่ง  นำโดย นางวราภรณ์  หงส์ดิลกกุล (ผู้แทนสมาคมแนะแนว) นางสาวจีระวรรณ  ปักกัตตัง(ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว) นางสาวเปรมวดี  ศรีธนพล(นักวิชาการศึกษา) และนางกรรณานุช  มูลคำ(ครูแนะแนวโรงเรยนแม่ออนวิทยาลัย จ.เชียงใหม่) ผลการดำเนินการติดตามของคณะ ได้ชื่นชมการดำเนินงานศูนย์แนะแนวฯ  ในการเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวของภาคเหนือ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น